Sáng ngày 23/3/2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Quang Sáu – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị, đại diện lãnh đạo Thường trực UBMTTQVN thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các hội đoàn thể thành phố, Thủ trưởng, cán bộ kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ở các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố và UBND 21 phường, xã.

Tại Hội nghị này, đã đánh giá được tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian tới. Đồng thời, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm và đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực và sâu rộng trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố. Hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở; giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến công tác đo đạc, kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn thành phố; những bất cập trong công tác theo dõi, tổng hợp số liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ... Đồng thời, Hội nghị đã công bố Quyết định (dự thảo) của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008.

donthu

Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến tham luận của đồng chí Đoàn Quang Sáu – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định; để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước đi dần vào nền nếp cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2018 đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XI được thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 22/12/2017; đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tổ chức thực hiện các nội dung:

1. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, coi đó nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm có hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải, công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở để giải quyết kịp thời, ngay từ ban đầu các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Tăng cường phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn.

3. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân. Trước mắt, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã củng cố và kiện toàn đội ngũ làm công tác tiếp công dân ở địa phương, ban hành đầy đủ nội quy, quy chế tiếp công dân của địa phương mình. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải duy trì, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định; đồng thời tổ chức tốt việc tiếp dân đột xuất để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, đông người khi phát sinh.

4. Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước phải chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc đông người, phức tạp, vượt cấp. Quá trình chỉ đạo xem xét, giải quyết các vụ việc cần tăng cường tổ chức đối thoại công khai, dân chủ, lắng nghe các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân, vận dụng linh hoạt, phù hợp với các chính sách, pháp luật để bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là nơi có phát sinh tình hình khiếu kiện nhiều và phức tạp của công dân. Qua kiểm tra, thanh tra kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm khắc những trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giải quyết chậm trễ các vụ việc thuộc thẩm quyền, để công dân đi lại nhiều lần, bức xúc, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Công Vịnh cũng đã đề nghị Thanh tra tỉnh Bình Định, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Định tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn, phối hợp với thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn./.

Dũng Nguyễn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung