Ngày 31.5, Ủy ban bầu cử thành phố họp phiên thứ 3 thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Bình Định và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự phiên họp có 13 thành viên Ủy ban bầu cử thành phố; Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Ngô Hoàng Nam và các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì các nội dung phiên họp.

 

KQBC2021

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ thành phố, trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra ngày 23.5, toàn thành phố cử tri đi bầu là 212.101/213.103 chiếm tỷ lệ 99,53%. Tổng số đại biểu HĐND thành phố đã được bầu đủ là 35 đại biểu trên tổng số 56 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại 07 đơn vị bầu cử. Trong đó:

- Về cơ cấu thành phần: Đại biểu nữ: 14 người, chiếm tỷ lệ 40%; Đại biểu trẻ: 06 người, chiếm tỷ lệ 17,14 %; Đại biểu ngoài Đảng: 01 người, chiếm tỷ lệ 2,86 %; Đại biểu tái cử: 16 người, chiếm tỷ lệ 45,71 %; Đại biểu Tôn giáo: 01 người, chiếm tỷ lệ 2,86 %.

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 20 người, chiếm tỷ lệ 57,14%; Trên Đại học: 15 người, chiếm tỷ lệ 42,86%.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 24 người, chiếm tỷ lệ 68,57%; Trung cấp: 10 người, chiếm tỷ lệ 28,57%;

* Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, xã: cử tri đã lựa chọn bầu 464 người trúng cử tại 135 đơn vị bầu cử (có 03 đơn vị bầu thiếu 01 đại biểu).

- Về cơ cấu thành phần: Đại biểu nữ: 163 người, chiếm tỷ lệ 35,13%; Đại biểu trẻ: 163 người, chiếm tỷ lệ 35,13%; Đại biểu ngoài Đảng: 41 người, chiếm tỷ lệ 8,84%; Đại biểu tái cử: 295 người, chiếm tỷ lệ 63,58%; Đại biểu Tôn giáo: 9 người, chiếm tỷ lệ 1,94%.

- Trình độ chuyên môn: Dưới Đại học: 144 người, chiếm tỷ lệ 31,03%; Đại học: 303 người, chiếm tỷ lệ 65,30%; Sau Đại học: 17 người, chiếm tỷ lệ 3,66%.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 16 người, chiếm tỷ lệ 3,44%; Trung cấp: 289 người, chiếm tỷ lệ 62,28%;

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban bầu cử thành phố đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Việt Quang

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung