Để chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố Quy Nhơn Khóa XI, dự kiến sẽ tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 03/7/2018 đến ngày 05/7/2018); Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã họp bàn và thống nhất dự kiến các nội dung như sau

 

TBKH6

 

I. Các nội dung do UBND thành phố trình kỳ họp

1.Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2.Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2017;

3.Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

4.Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020.

5.Báo cáo về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

6.Báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội.

7.Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri.

8.Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

II. Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố: về công tác xét xử trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác xét xử trong 6 tháng cuối năm 2018.

III. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân TP: về công tác kiểm sát pháp luật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kiểm sát trong 6 tháng cuối năm 2018.

IV. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự TP: về công tác thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

V. Các nội dung do Thường trực HĐND thành phố trình tại kỳ họp

1.Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND thành phố Quy Nhơn.

2.Báo cáo về công tác giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố

3.Tờ trình dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4.Tờ trình và Báo cáo kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

5.Báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố.

VI. Các báo cáo của 2 Ban HĐND thành phố

1.Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND thành phố.

2.Báo cáo thẩm tra về các báo cáo trình kỳ họp thuộc chức năng của Ban Pháp chế.

3. Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố.

4.Báo cáo thẩm tra về các báo cáo trình kỳ họp thuộc chức năng của Ban Kinh tế - Xã hội.

5.Báo cáo về công tác giám sát năm 2017 của các Ban HĐND thành phố.

VII. Thông báo của UBMTTQ Việt Nam thành phố: về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND thành phố và nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng cuối năm 2018.

VIII. Thông qua các nghị quyết kỳ họp, gồm:

1.Nghị quyết về chương trình hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn.

2.Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

3.Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2017.

4.Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020.

5.Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

6.Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố    Quy Nhơn.

7.Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

8.Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

B. ThỜi gian và đỊa điỂm: Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 03/7/2018 đến ngày 05/7/2018) tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn (30 đường Nguyễn Huệ).

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung