Thể loại: Cải cách hành chính
Trang 1 trong 2
Sắp xếp theo:
Mặc định
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
3774/UBND-TH 2020-11-23 V/v khẩn trương phối hợp triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Cải cách hành chính
6074 /QĐ-UBND 2020-09-07 Công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Cải cách hành chính
119/BC-UBND 2020-07-02 Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2300/QĐ-UBND 2020-06-11 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2265/QĐ-UBND 2020-06-09 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của Sở Công Thương tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2041/QĐ-UBND 2020-05-27 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1836/QĐ-UBND 2020-05-15 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1835/QĐ-UBND 2020-05-15 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1794/QĐ-UBND 2020-05-13 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1696/QĐ-UBND 2020-05-07 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1695/QĐ-UBND 2020-05-07 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1554/QĐ-UBND 2020-04-24 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2444/UBND-KSTT 2020-04-16 Triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đất đai Cải cách hành chính
1413/QĐ-UBND 2020-04-15 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đất đai và Giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý và trách nhiệm thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1318/QĐ-UBND 2020-04-09 Phê duyệt quy trình nội bộ được tái cấu trúc đối với 23 thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1277/QĐ-UBND 2020-04-07 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đất đai được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh B Cải cách hành chính
1249/QĐ-UBND 2020-04-07 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trên lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
2112/UBND-KSTT 2020-04-03 Xây dựng lại dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên lĩnh vực công chức, viên chức Cải cách hành chính
1198/QĐ-UBND 2020-04-03 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định Cải cách hành chính
1092/QĐ-UBND 2020-03-27 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Cải cách hành chính

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung