664/TB-UBND - 12/07/2022 Phụ lục
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Quy Nhơn
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Quy Nhơn
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung