Ban hành Kế hoạch số: 3073/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc triển khai thực hiện Chiến lược Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch số : 106/KH-UBND - 19/07/2021 về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2021 – 2030
106/KH-UBND - 19/07/2021] Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2021 – 2030

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung