Tất cả văn bản
Trang 1 trong 11
Tổng văn bản: 109
LCTT 2017-03-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/03/2017) Lịch công tác tuần 06/TB-UBND 2017-01-05 [06/TB-UBND - 05/01/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông TP Quy Nhơn năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Thông báo 1257/CV-UBND 2017-04-24 [1257/CV-UBND - 24/04/2017] v/v đăng ký lịch triển khai Hệ thống văn phòng điện tử độc lập cho phường, xã Công văn 3265/QĐ-UBND 2017-05-11 [3265/QĐ-UBND - 11/05/2017] v/v kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử (portal) TP Quy Nhơn Quyết định 13/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [13/NQ-HĐND - 23/12/2016] Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết LCTT 2017-03-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017) Lịch công tác tuần 80/TB-UBND 2017-01-20 [80/TB-UBND - 20/01/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại Hội nghị triển khai giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng TP Quy nhơn năm 2016 Thông báo 1321/CV-UBND 2017-04-26 [1321/CV-UBND - 26/04/2017] V/v cung cấp hồ sơ để cấp phát chứng thư số và chữ ký số cá nhân Công văn 1603/QĐ-UBND 2017-05-09 [1603/QĐ-UBND - 09/05/2017] Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017 Quyết định 11/NQ-HĐND 2016-12-23 [11/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung