Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
6876/QĐ-UBND v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6862/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP Quy Nhơn đ/v hộ gia đình bà Trần Thị Xưa để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 6565/QĐ-UBND 2018-07-17 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6857/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 và Quyết định số: 8292/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND TP Quy Nhơn đối với hộ gia đình ông Trần Văn Hay để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 6566/QĐ-UBND 2018-07-17 6566/QĐ-UBND Quyết định 6567/QĐ-UBND 2018-07-17 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6855/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP Quy Nhơn đối với hộ gia đình ông Trần Thị Men để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 6568/QĐ-UBND 2018-07-17 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6854/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP Quy Nhơn đối với hộ gia đình ông Nguyễn Minh Vũ để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 6504/QĐ-UBND 2018-07-17 v/v điều chỉnh nội dung tại Quyết định thu hồi đất số 7597/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 6508/QĐ-UBND 2018-07-17 v/v điều chỉnh nội dung tại Quyết định thu hồi đất số 3772/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 8232/QĐ-UBND 2018-09-19 v/v điều chỉnh tên tại Quyết định thu hồi đất số 6506/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND TP Quy Nhơn ROOT 8231/QĐ-UBND 2018-09-19 v/v điều chỉnh tên tại Quyết định thu hồi đất số 4188A/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 6861/QĐ 2018-07-26 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6878/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 và Quyết định số: 8304/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND TP Quy Nhơn đ/v hộ gia đình ông Nguyễn Văn Châu và bà Phạm Thị Lan để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn Quyết định 6863/QĐ-UBND 2018-07-26 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6876/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP Quy Nhơn đ/v hộ gia đình ông Võ Ngọc Thanh để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 6865/QĐ-UBND 2018-07-26 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6873/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP Quy Nhơn đ/v hộ gia đình ông Trần Đình Toán để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 6874/QĐ-UBND 2018-07-26 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6863/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 và Quyết định số: 8297/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND TP Quy Nhơn đ/v hộ gia đình ông Võ Ngọc Đạt để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 6877/QĐ-UBND 2018-07-27 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6861/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP Quy Nhơn đ/v hộ gia đình ông Phạm Hữu Đức để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 8892/QĐ-UBND 2018-10-15 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số 7086/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 đối với hộ ông (bà): Nguyễn Kim Hùng để GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường Tây tỉnh) nay là dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 Quyết định 6878/QĐ-UBND 2018-07-26 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số: 6860/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 và Quyết định số: 8295/QĐ-UBND ngày 268/2013 của UBND TP Quy Nhơn đ/v hộ gia đình ông Võ Văn Lộc để thực hiện GPMB xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 trên địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 8892/QĐ-UBND 2018-10-15 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số 7086/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 đối với hộ ông (bà): Nguyễn Kim Hùng để GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường Tây tỉnh) nay là dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 Quyết định 8892/QĐ-UBND 2018-10-15 v/v điều chỉnh quyết định thu hồi đất số 7086/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 đối với hộ ông (bà): Nguyễn Kim Hùng để GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường Tây tỉnh) nay là dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 Quyết định 9124/QĐ-UBND 2018-10-23 v/v điều chỉnh tên tại Quyết định thu hồi đất số 3769/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 9313/QĐ-UBND 2018-10-31 v/v điều chỉnh tên tại Quyết định thu hồi đất số 11475/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung