Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Mọi thông tin góp ý:
https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung