Về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về kế hoạch đầu tư năm 2019 Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung