Về việc sử dụng tiền thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường đô thị ngoài mục đích giao thông. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2016. Mọi thông tin góp ý: https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn. Mọi thông tin góp ý: https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung