Về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2017. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung