Về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, thành phố Quy Nhơn. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, thành phố Quy Nhơn. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về chương trình hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung