Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2019. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung