THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ

  

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố 
Ngô Hoàng Nam

Điện thoại: 02563.822063-0913409219

        DuongHiepHoa                                                                 Nguyen Phuong Nam P GDDT

Phó Chủ tịch UBND thành phố         Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố      Phó Chủ tịch UBND thành phố

                    Dương Hiệp Hòa                                      Nguyễn Công Vịnh                        Nguyễn Phương Nam 

SĐT: 02563.823616-0905180630                   SĐT: 02563.822353-0914059081      SĐT: 02563.822089-0888099909

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách chung. Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thành phố, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều 29 và điều 57 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trực tiếp phụ trách tài chính – ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản, đối ngoại, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính. quân sự, công an, thanh tra, thi hành án dân sự. Phối hợp quan hệ công tác với Thường trực HĐND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chủ tài khoản ngân sách thành phố.

2. Ông Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch TT UBND thành phố:

Làm nhiệm vụ Thường trực thay mặt Chủ tịch xử lý công việc của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng. Lãnh đạo công tác Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Phụ trách công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng, giao thông vận tải, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư các dự án, công tác vệ sinh môi trường đô thị, các hoạt động của các công ty công ích. Phụ trách phối hợp quan hệ công tác với  Ủy ban MTTQVN thành phố và các hội quần chúng, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

3. Ông Nguyễn Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách khối Văn hóa – Xã hội,Tư pháp, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng. Phối hợp quan hệ công tác với hội đoàn thể thành phố: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Luật gia, Thành đoàn Quy Nhơn, Hội Cựu chiến binh thành phố và các hội quần chúng, tổ chức xã hội; xã hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

4. Ông Dương Hiệp Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách công tác khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, Thống kê, Tín dụng – Thuế, công nghiệp, dịch vụ thương mại – du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy – hải sản, thủy lợi; công tác môi trường trong sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tham gia thực hiện các dự án của Ban quản lý khu kinh tế Bình Định. Phụ trách quan hệ công tác với Hội Nông dân thành phố và các tổ chức xã hội; xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.


 VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

 

Tran Viet Quang VP UBND TP

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố 
Trần Việt Quang

Điện thoại cơ quan: 02563.6250065 - 0935250065 

 

CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                          

 

 

                                          Phó Văn phòng HĐND&UBND thành phố                   

                   Trương Thanh Ngà

                Điện thoại cơ quan: 02563.814053 - 0901983608

        

1. Ông Trần Việt Quang - Chánh Văn phòng:

Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: nội chính (gồm: thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống cháy nổ), tư pháp, thi hành án, hộ tịch, hộ khẩu; cùng với Chánh Văn phòng tham mưu tổng hợp công tác quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tài nguyên (trừ công tác do Chánh Văn phòng phụ trách), môi trường, quản lý đô thị (gồm: trật tự đô thị, chống lấn chiếm đất đai, cấp giấy phép xây dựng, trật tự an toàn giao thông), công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.- Cùng với lãnh đạo Văn phòng dự thảo báo cáo hội ý lãnh đạo UBND, hội ý Thường trực Thành ủy, báo cáo tháng, quý, năm và tham gia cùng Chánh Văn phòng theo dõi công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.- Tham mưu cho UBND thành phố phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh và các Hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.- Trưởng Ban tiếp công dân thành phố.

2. Ông Trương Thanh Ngà - Phó Chánh Văn phòng:

Thực hiện nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phụ trách (khi Chánh Văn phòng đi vắng). Giúp Chánh văn phòng quản lý điều hành bộ phận chuyên viên.Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: tổng hợp (dự thảo báo cáo hội ý lãnh đạo UBND, hội ý Thường trực Thành ủy, báo cáo hàng tháng; cùng với Chánh Văn phòng tham gia dự thảo báo cáo quý, năm); văn hóa - xã hội (gồm: giáo dục - đào tạo, khuyến học, văn hóa - thể thao và du lịch, thông tin và tuyên truyền, báo chí, lao động - thương binh và xã hội, y tế, dân số, bảo hiểm xã hội, chữ thập đỏ); công tác tôn giáo, thi đua - khen thưởng, Ngân hàng chính sách xã hội; theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tham gia cùng Chánh Văn phòng theo dõi công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.- Tham mưu cho UBND thành phố phối hợp công tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các Hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố trong quá trình điều hành hoạt động.- Trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố.- Phụ trách dự thảo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.- Điều hành công tác Văn phòng HĐND và UBND thành phố khi Chánh Văn phòng đi công tác ngoài tỉnh (trên 1 ngày).

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung