BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ

 

Ủy viên BTV Thành ủy - Chủ tịch UBMT TQVN thành phố Quy Nhơn
Trần Thị Như Hoa 

Điện thoại cơ quan: (0256).3825538

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Văn Thông

Ông Nguyễn Quang Huynh

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung