BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ

 29

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
Trần Văn Đúng

Điện thoại cơ quan: (0256).3811962

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Văn Thông

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung