THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 

Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố 
Trần Văn Thanh

Điện thoại cơ quan: (0256).3812524

                                                                   

Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố                Thành ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND thành phố 
                   Đặng Mạnh Cường                                                      Nguyễn Quốc Thịnh                                

Điện thoại cơ quan: (0256). 3522112                                           Điện thoại cơ quan: (0256).3822529


BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ 

 

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế 
Nguyễn Văn Tình

Điện thoại cơ quan: (0256). 3812025

 

06

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Trương Xuân Cường

Điện thoại cơ quan: (0256). 3821376

Các thành viên của Ban Pháp chế HĐND thành phố:

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn LĐ thành phố, Thành viên; Bà Tạ Thị Quỳnh Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Cừ, Thành viên; Bà Chế Thị Minh Hiền – Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt, Thành viên


BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban KT-XH 
Trần Thị Như Hoa

Điện thoại cơ quan: (0256). 3825538

 

van

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Võ Thị Hồng Vân

Điện thoại cơ quan: (0256). 3821376

Các thành viên của Ban KT-XH HĐND thành phố:

Bà Trương Thị Bích Hoa – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Thành viên; Ông Nguyễn Thành Long – Phó Bí thư Đoàn phường Lý Thường Kiệt, Thành viên


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XI:

1. Ông Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

- Phụ trách chung các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố và chỉ đạo hoạt động của HĐND các phường, xã.- Phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường, xã. Ký ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố.- Phối hợp với UBND thành phố quyết định về chương trình, nội dung các kỳ họp HĐND thành phố;- Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng của HĐND.- Xử lý đơn thư và theo dõi kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân và tổ chức.- Điều hành, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thành phố.- Xử lý các công việc thường ngày của Thường trực HĐND thành phố.- Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ của Thường trực HĐND thành phố.- Quyết định về công tác quan hệ đối ngoại.

2. Ông Đặng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố

- Giúp Chủ tịch HĐND thành phố điều hành nhiệm vụ chung của HĐND thành phố và giải quyết, xử lý các nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND khi Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền.- Phụ trách công tác văn phòng; chuẩn bị điều kiện để tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố. Theo dõi, hướng dẫn các hoạt động của đại biểu HĐND thành phố và hoạt động của HĐND các phường, xã.- Dự kiến chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.- Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐND thành phố.

3. Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

- Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực điều hành nhiệm vụ chung của HĐND thành phố; giải quyết, xử lý các nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực vắng mặt hoặc ủy quyền. Theo dõi, thực hiện các nội dung công việc sau:+ Phối hợp với UB MTTQ Việt Nam thành phố và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Quy Nhơn tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND.+ Tham gia tiếp dân định kỳ do UBND thành phố tổ chức.+ Theo dõi chuyển đơn thư và kết quả phúc đáp, trả lời của các cá nhân, tổ chức theo đơn đã chuyển.+ Theo dõi các văn bản đến và đi của HĐND, Thường trực HĐND thành phố.+ Chuẩn bị các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của Thường trực HĐND thành phố.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ủy quyền.

4. Ông Nguyễn Văn Tình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Phụ trách Ban Pháp chế và giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành, giám sát trên các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định.

5. Bà Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

Phụ trách Ban Kinh tế - Xã hội và giúp Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND điều hành, giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định.

6. Ông Trương Xuân Cường – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

- Giúp Thường trực HĐND theo dõi, giám sát trên các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định.- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách.- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thành phố hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công.- Giúp HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, UBND nhân dân và các cơ quan liên quan đến lĩnh vực phụ trách.- Tham mưu Thường trực HĐND, Ban pháp chế tổ chức khảo sát, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.

7. Bà Võ Thị Hồng Vân – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

- Giúp Thường trực HĐND theo dõi, giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo theo nhiệm vụ và quyền hạn của luật định.- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách.- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND thành phố hoặc Thường trực HĐND thành phố phân công.- Giúp HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố liên quan lĩnh vực phụ trách.- Tham mưu Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức khảo sát, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo tại địa phương.Ngoài các công việc được phân công, tùy điều kiện và nhiệm vụ cụ thể Thường trực HĐND thành phố sẽ có sự phân công phù hợp để thuận lợi trong công tác lãnh đạo, điều hành và phối hợp hoạt động.

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung