BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

(Theo Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 08/05/2018 của UBND thành phố)

1. Trưởng Ban Biên tập:

-    Ông Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố;

2. Phó Trưởng Ban Biên tập:

-    Ông Dương Hiệp Hòa – Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố;

-    Ông Phan Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế thành phố;

  3. Các ủy viên:

-   Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Trưởng Phòng Văn hóa –Thông tin TP;

-   Ông Trương Thanh Ngà – Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP;

-   Ông Trần Thanh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP;

-   Ông Đỗ Xuân Nhất – Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP;

-   Ông Mai Ngọc Tình – Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố;

4. Tổ giúp việc:

-   Ông Đặng Xuân Thoại – Chuyên viên VP.HĐND & UBND thành phố;

-      Ông Ngô Hoàng Việt – Chuyên viên VP.HĐND & UBND thành phố;

-      Ông Phạm Hoàng Lâm – Chuyên viên VP.HĐND & UBND thành phố;

-      Ông Mai Đào Nguyên Kha – Chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin TP;

-      Bà Phạm Thị Luyện – Chuyên viên Phòng Kinh tế thành phố;

-      Bà Ngô Thùy Trang – Chuyên viên Phòng Kinh tế thành phố;

Quy định về hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Quản trị mạng với hệ số phụ cấp (theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND Tỉnh)

Quyết định ban hành quy chế sử dụng chữ ký số

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch ứng dụng công thông tin năm 2020

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống văn phòng điển tử

Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin

 Nguồn: Ban biên tập

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung