BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

(Theo Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố)

1. Trưởng Ban Biên tập:

-    Ông Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố;

2. Phó Trưởng Ban Biên tập:

-    Ông Trần Việt Quang – Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố;

-   Ông Trương Thanh Ngà – Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP; 

            -   Ông Nguyễn Minh Hải– Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP.

  3. Tổ giúp việc:

-      Ông Ngô Hoàng Việt – Chuyên viên VP.HĐND & UBND thành phố;

-      Ông Phạm Hoàng Lâm – Chuyên viên VP.HĐND & UBND thành phố;

-     Ông Ngô Thanh Duy – Chuyên viên VP.HĐND & UBND thành phố;

 

Quy định về hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Quản trị mạng với hệ số phụ cấp (theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND Tỉnh)

Quyết định ban hành quy chế sử dụng chữ ký số

Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống văn phòng điển tử

Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin

 Nguồn: Ban biên tập

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung