THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ

  

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố 
Ngô Hoàng Nam

Điện thoại cơ quan: (0256).3825254

                                                                        

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố       Phó Chủ tịch UBND thành phố           Phó Chủ tịch UBND thành phố

            Nguyễn Tiến Dũng                         Nguyễn Công Vịnh                              Lê Anh Sơn

       Điện thoại cơ quan: (0256).3818194               Điện thoại cơ quan: (0256).3822353         Điện thoại cơ quan: (056).

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

1. Ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách chung. Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thành phố, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều 29 và điều 57 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trực tiếp phụ trách tài chính – ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản, đối ngoại, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, công tác tổ chức cán bộ, quân sự, công an, thanh tra, thi hành án dân sự. Phối hợp quan hệ công tác với Thường trực HĐND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố.

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch TT UBND thành phố:

Làm nhiệm vụ Thường trực thay mặt Chủ tịch xử lý công việc của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách khối Văn hóa – Xã hội, công tác tôn giáo. Lãnh đạo công tác Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Phối hợp quan hệ công tác với hội đoàn thể thành phố và các hội quần chúng, tổ chức xã hội; xã hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

3. Ông Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách công tác tư pháp, quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng, giao thông vận tải, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư các dự án, công tác vệ sinh môi trường đô thị, các hoạt động của 03 công ty công ích. Phụ trách quan hệ công tác với các tổ chức xã hội; xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

4. Ông Lê Anh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Phụ trách công tác khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, Thống kê, Tín dụng – Thuế, công nghiệp, dịch vụ thương mại – du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy – hải sản, thủy lợi; công tác môi trường trong sản xuất kinh doanh. Tham gia thực hiện các dự án của Ban quản lý khu kinh tế Bình Định. Phụ trách quan hệ công tác với các tổ chức xã hội; xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.


 VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố 
Dương Hiệp Hòa

Điện thoại cơ quan: (0256). 3823616

CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

  
 

 

Trương Thanh Ngà        Đỗ Xuân Nhất

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng

1. Ông Dương Hiệp Hòa - Chánh Văn phòng:

Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Văn phòng; Chủ tài khoản thứ nhất của Văn phòng.Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: tài chính ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, công tác quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, khoa học công nghệ, quản lý đô thị (gồm: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, các hoạt động của 3 công ty công ích), công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; tham mưu UBND thành phố phối hợp công tác với Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố.- Phó Ban quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố.

2. Ông Trương Thanh Ngà - Phó Chánh Văn phòng:

Thực hiện nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phụ trách (khi Chánh Văn phòng đi vắng). Giúp Chánh văn phòng quản lý điều hành bộ phận chuyên viên.Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: tổng hợp (dự thảo báo cáo hội ý lãnh đạo UBND, hội ý Thường trực Thành ủy, báo cáo hàng tháng; cùng với Chánh Văn phòng tham gia dự thảo báo cáo quý, năm); văn hóa - xã hội (gồm: giáo dục - đào tạo, khuyến học, văn hóa - thể thao và du lịch, thông tin và tuyên truyền, báo chí, lao động - thương binh và xã hội, y tế, dân số, bảo hiểm xã hội, chữ thập đỏ); công tác tôn giáo, thi đua - khen thưởng, Ngân hàng chính sách xã hội; theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tham gia cùng Chánh Văn phòng theo dõi công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.- Tham mưu cho UBND thành phố phối hợp công tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các Hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố trong quá trình điều hành hoạt động.- Trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố.- Phụ trách dự thảo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.- Điều hành công tác Văn phòng HĐND và UBND thành phố khi Chánh Văn phòng đi công tác ngoài tỉnh (trên 1 ngày).

3. Ông Đỗ Xuân Nhất - Phó Chánh Văn phòng:

Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên các lĩnh vực: nội chính (gồm: thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống cháy nổ), tư pháp, thi hành án, hộ tịch, hộ khẩu; cùng với Chánh Văn phòng tham mưu tổng hợp công tác quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tài nguyên (trừ công tác do Chánh Văn phòng phụ trách), môi trường, quản lý đô thị (gồm: trật tự đô thị, chống lấn chiếm đất đai, cấp giấy phép xây dựng, trật tự an toàn giao thông), công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.- Cùng với lãnh đạo Văn phòng dự thảo báo cáo hội ý lãnh đạo UBND, hội ý Thường trực Thành ủy, báo cáo tháng, quý, năm và tham gia cùng Chánh Văn phòng theo dõi công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.- Tham mưu cho UBND thành phố phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh và các Hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.- Trưởng Ban tiếp công dân thành phố.

Nguồn: Ban biên tập tổng hợp

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung