Hội nghị triển khai Đề án điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Sáng ngày 28/9/2016, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Đề án điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

http://www.quynhon.gov.vn/iwebos/portal/intro/qy.c2p?intl=vi