Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đã bầu đủ 40 đại biểu trên tổng số 64 người ứng cử tại 8 đơn vị bầu cử, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo dự kiến.

  

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2016

81%
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:
Xem chi tiết